ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Δ.Ο.Υ.

Συνάδελφοι,
Σας είχαμε ενημερώσει ότι με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2703/24-4-2023, προστέθηκε το νέο άρθρο 34 Α, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Σ.Κ. και λοιπών δαπανών,  με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 19η Ιουνίου 2023 και θα είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των φακέλων των συγκεκριμένων υποθέσεων, απ’ όλες τις υπηρεσίες τις οποίες αφορά πανελλαδικά.
Με σημερινή επιστολή της η ΑΑΔΕ, μας γνωστοποίησε ότι αναβάλλει τη λειτουργία του ως άνω γραφείου για την 19η Ιουλίου 2023.

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΣΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΓΔΟΥ