Συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (Βρυξέλλες 23-24 Ιουνίου 2022)

Συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (Βρυξέλλες, 23-24 Ιουνίου)

Στο πλαίσιο της 86ης συνεδρίασης του ΕΔΔ, συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με τους Κανονισμούς 2020/1783,  για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων), και 20201784, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»).

Την Ελληνική Δημοκρατία εκπροσώπησαν ως μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, οι κκ. Αλκιβιάδης Φερεζίδης, πρόεδρος πρωτοδικών, Ηλίας Τσίπος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (Ο.Δ.Ε.Ε.) όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών (Ε.Ε.Δ.Ε.) ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, και Απόστολος Άνθιμος, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και εμπειρογνώμονας σε θέματα επιδόσεων.

Οι κκ. Τσίπος και Άνθιμος συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της συνάντησης, παρέχοντας πληροφορίες στην Επιτροπή και τους εκπροσώπους των λοιπών κρατών-μελών σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στη χώρα μας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων Κανονισμών.