Εισηγητική-Αιτιολογική Έκθεση Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με το άρθρο 20 του Ν. 1968/1991 προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη νέου σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Με την 20400/28.3.1994 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γεωργίου Κουβελάκη συγκροτήθηκε η επιτροπή αυτή με πρόεδρο τον Πρόεδρο Εφετών Γεώργιο Κάππο και μέλη έναν αντεισαγγελέα Εφετών, ένα δικηγόρο, δυο δικαστικούς επιμελητές και τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το τελικό σχέδιο που καταρτίστηκε από την επιτροπή υποβάλλουμε στη Βουλή για να κυρωθεί, όπως προβλέπει ο ν. 1968/1991 κατά τη διαδικασία των κωδίκων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Το σχέδιο, αποτελούμενο από 144 άρθρα, συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση της επιτροπής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Την έκθεση αυτή παραθέτουμε στη συνέχεια της παρούσας, ώστε να χρησιμεύσει ως ερμηνευτικό βοήθημα, ιδίως κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Κώδικα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών θα διέπεται από καταστατικό νομοθέτημα κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αφού οι δύο προηγούμενοι διαδοχικά καταστατικοί νόμοι του (ν.δ./τος 1210/1972 και α.ν. 2238/1940) θεσπίστηκαν στα πλαίσια δικτατορικών κυβερνήσεων.

2) Κατά την κατάρτιση του σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών η επιτροπή έλαβε υπόψη ανάλογα σχέδια που είχαν ετοιμάσει προηγούμενες επιτροπές, σειρά παρατηρήσεων των συλλόγων δικαστικών επιμελητών της χώρας, τις σύγχρονες ανάγκες αλλά και τον τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας αυτού του κλάδου σε χώρες της Ευρώπης, όπου ο θεσμός αναπτύχθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά. Το προτεινόμενο σχέδιο είναι προϊόν συνεργασίας της ελληνικής νομικής επιστήμης, της εμπειρίας των φορέων που ιστορικά υπηρέτησαν το θεσμό και της μελέτης λειτουργίας του θεσμού ανάλογα σε χώρες της Ευρώπης. Το τελευταίο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό αφού βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια εναρμόνισης των νομικών επαγγελμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου είναι: α) Η αναβάθμιση του κλάδου των δικαστικών επιμελητών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο σπουδών και επιμόρφωσης. β) Η ενίσχυση του κύρους των οργάνων αυτών, που παρεμβαίνουν στο πλέον κρίσιμο σημείο της πολιτικής διαδικασίας στην πραγμάτωση δηλαδή του περιεχόμενου του δικαιώματος, που προσδιορίζεται με τη δικαστική απόφαση. γ) Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από αυθαιρεσίες των οργάνων εκτέλεσης, με θέσπιση αυστηρών πειθαρχικών κανόνων. δ) Η καθιέρωση όρων που θα αποτρέπουν το ενδεχόμενο να υπάρξει σημείο της χώρας, που να στερείται οργάνων εκτελέσεως έστω και προσωρινά.

4. Ως προς τις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου, που εκτείνεται σε 144 άρθρα, παρατηρούμε τα ακόλουθα: Τα άρθρα 1-14 αναφέρονται στον τίτλο, τα καθήκοντα, την άσκηση και τον διαγωνισμό. Τα άρθρα 15-19 αναφέρονται στο διορισμό, την ανάκληση και τη διαγραφή. Τα άρθρα 20-41 αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Τα άρθρα 42-47 αναφέρονται στις μεταβολές της υπηρεσιακής καταστάσεως. Τα άρθρα 48-52 αναφέρονται στις οργανικές θέσεις και τις αμοιβές. Τα άρθρα 53-76 αναφέρονται στις πειθαρχικές διατάξεις. Τα άρθρα 77-88 αναφέρονται στην παραίτηση, έκπτωση, απόλυση και αναπλήρωση. Το άρθρο 89 περιέχει ποινικές και δικονομικές διατάξεις. Τα άρθρα 90-103 αναφέρονται στη συγκρότηση των συλλόγων δικαστικών επιμελητών και τις γενικές συνελεύσεις τους. Τα άρθρα 104-115 αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων. Το άρθρο 116 αναφέρεται στη συγκρότηση και λειτουργία της ελεγκτικής επιτροπής. Τα άρθρα 117-123 αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία της ομοσπονδίας δικαστικών επιμελητών Ελλάδας, της εκτελεστικής της γραμματείας, καθώς και της ελεγκτικής επιτροπής. Τα άρθρα 124/138 αναφέρονται στις αρχαιρεσίες, τον τρόπο εκλογής και συγκρότησης οργάνων και τις προτάσεις μομφής. Τέλος τα άρθρα 139-144 περιλαμβάνουν τις αναγκαίες, εν όψει των νέων ρυθμίσεων, μεταβατικές διατάξεις. Σημειώνουμε ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή παρέδωσε το σχέδιο νόμου μέσα στην προβλεπόμενη, από την απόφαση συγκρότησής της , προθεσμία αλλά επέφερε εκ νέου μερικές μικρές τροποποιήσεις προκειμένου να το εναρμονίσει με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή. Με την πεποίθηση ότι ο νομικός κόσμος της χώρας, και ιδιαίτερα οι δικαστικοί επιμελητές, είναι έτοιμοι από καιρό να δεχθούν τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις και με την παρατήρηση ότι ο χώρος των δικαστικών επιμελητών δικαιούται να έχει έναν καταστατικό χάρτη καθορισμένο στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, έχουμε την τιμή να υποβάλουμε το σχέδιο Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να παρακαλέσουμε να το κυρώσει με την ψήφο της.

                                Αθήνα, 15 Μαϊου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Γιαννος Παπαντωνίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Αλεξ. Παπαδόπουλος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – Αναστάσιος Πεπονής

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ – Ιωσήφ. Βαλυράκης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   επί του σχεδίου νόμου «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών»,

1. Με την 20400/28.3.1994 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε εξαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, αποτελούμενη από δύο δικαστικούς λειτουργούς, ένα δικηγόρο, δύο δικαστικούς επιμελητές και τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρόεδρό της τον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών Γεώργιο Κάππο.

2. Από τη μεταπολίτευση του 1974 η σύνταξη νέου Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών είχε γίνει πάγιο αίτημα των συλλόγων δικαστικών επιμελητών της χώρας, ενώ μετά την ένταξη αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1979 άρχισε να αναπτύσσεται προβληματισμός για την εναρμόνιση των νομικών επαγγελμάτων στα Ευρωπαϊκά πλαίσια. Σημειώνεται εδώ ότι ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών δεν ευτύχησε μέχρι σήμερα να διέπεται από καταστατικό νομοθέτημα Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αφού και οι δύο προηγούμενοι διαδοχικά καταστατικοί νόμοι του – ο ισχύων , ν.δ/ μα 1210/1972 και ο προϊσχύσας αυτού α.ν. 2238/1940 – θεσπίστηκαν από Δικτατορικές Κυβερνήσεις .

3) Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή κατά τη σύνταξη του σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών έλαβε υπόψη και δύο σχέδια τα οποία με βάση δύο προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις συντάχθηκαν κατά τα έτη 1987 και 1991 αλλά δεν κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση. Επίσης έλαβε υπόψη και όλες τις έγγραφες παρατηρήσεις πολλών συλλόγων δικαστικών επιμελητών, που υποβλήθηκαν στο υπουργείο και ακολούθως διαβιβάστηκαν σ’ αυτή.

4) Ο κώδικας αυτός αποτελείται από 144 άρθρα και διαιρείται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος του Κώδικα διαιρείται σε 11 κεφάλαια ( άρθρα 1-89) και περιλαμβάνει γενικές διατάξεις θέματα ασκήσεως, διαγωνισμού, επιμόρφωσης και διορισμού, προϋποθέσεις ασκήσεως του λειτουργήματος, ανακλήσεις και μεταβολές υπηρεσιακής καταστάσεως, διαγραφές, δικαιώματα και υποχρεώσεις, άδειες απουσίας, ασυμβίβαστα, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αργίες, οργανικές θέσεις, αμοιβές, πειθαρχικές διατάξεις και διαδικασίες πειθαρχικών οργάνων, παραιτήσεις, εκπτώσεις, απολύσεις, αναπλήρωση, ποινικές και δικονομικές διατάξεις. Το δεύτερο μέρος διαιρείται σε έξι κεφάλαια (άρθρα 90-138) και περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικών οργάνων (Συλλόγων – Ομοσπονδίας), του πόρους των οργάνων αυτών, τις αρμοδιότητες τους, τις αρχαιρεσίες και τις προτάσεις μομφής. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τελικές και μεταβατικές διατάξεις. Με το σχέδιο Κώδικα αυτό: Καθορίζονται προϋποθέσεις ηλικίας και προσόντων παιδείας έτσι ώστε αφ’ ενός να παρέχονται ίσες ευκαιρίες διορισμού σε όλους, αφετέρου να παρέχεται η δυνατότητα στελεχώσεως του κλάδου με πτυχιούχους νομικών τμημάτων ή πανεπιστημίων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του μέσου όρου μορφωτικού επιπέδου των δικαστικών επιμελητών ( άρθρα 2-3). Επιβάλλεται καθεστώς πραγματικής ασκήσεως των υποψηφίων των δικαστικών επιμελητών (άρθρο 6). Ο διαγωνισμός ενεργείται ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα ενώπιον εξεταστικών επιτροπών, στις οποίες μετέχουν και δικαστικοί επιμελητές με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία, τα δε θέματα διαβιβάζονται στις εξεταστικές επιτροπές, αμέσως πριν την έναρξη του διαγωνισμού, από την κεντρική εξεταστική επιτροπή που συνεδριάζει για τον λόγο αυτόν την ίδια ημέρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο διαγωνισμός είναι μόνο γραπτός για περισσότερη εξασφάλιση του αδιάβλητου της διεξαγωγής του (άρθρα 9-11). Οι υποψήφιοι επιλέγουν την περιφέρεια του πρωτοδικείου για την οποία διαγωνίζονται ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο έκαναν την άσκηση τους. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να πραγματοποιούν την άσκηση τους στον τόπο που τους εξυπηρετεί και να επιλέγουν πριν από το διαγωνισμό το πρωτοδικείο για την περιφέρεια του οποίου επιθυμούν να διαγωνιστούν. Προστατεύεται η μητρότητα(άρθρο 27). Καθιερώνονται οι κανόνες μεταβολών-μεταθέσεων (άρθρα 42-44), έτσι που να αποκλείεται : α) να γίνονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις αντικείμενο συναλλαγής και β) να γίνονται χαριστικές μεταθέσεις. Παρέχεται η δυνατότητα ώστε με κανονιστικές πράξεις (άρθρα 51 και 139 παρ. 2) να επιτυγχάνεται η δίκαιη κατανομή της επαγγελματικής ύλης και των αμοιβών μεταξύ των δικαστικών επιμελητών από παραγγελίες του δημόσιου τομέα, ενώ προβλέπεται ειδική ποινική ευθύνη για την με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων αυτών (άρθρο 89). Καθιερώνεται πειθαρχική διαδικασία (άρθρα 53-76) έτσι που και το κοινωνικό σύνολο να προστατεύεται από τυχόν αυθαιρεσίες των δικαστικών επιμελητών αλλά και οι δικαστικοί επιμελητές από άδικες διώξεις ή υπέρμετρα αυστηρές κυρώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δύο βαθμών πειθαρχικών συμβουλίων, των οποίων η σύνθεση εξασφαλίζει αμεροληψία και ευθύνη. Η συμμετοχή, εξάλλου, και δικαστικών επιμελητών στα πειθαρχικά συμβούλια, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί κατάκτηση των ιδίων των εργαζομένων, Εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόλυτης προσεγγίσεως των κριτών στην ουσία των πειθαρχικών παραβάσεων και συντελεί αποτελεσματικά στην άνοδο της υπευθυνότητας των δικαστικών επιμελητών. Δημιουργείται ομοσπονδία δικαστικών επιμελητών (άρθρα 117-122) πέρα από τα πρωτοβάθμια όργανα (σύλλογοι), με αυξημένες και σημαντικές αρμοδιότητες καθώς και πόρους. Η ομοσπονδία αυτή καλύπτει το κενό που υπήρχε και αντιμετωπιζόταν με άτυπες πανελλαδικές συσκέψεις προέδρων και παράλληλα αναλαμβάνει το βάρος της επιμόρφωσης των δικαστικών επιμελητών αλλά και την πρωτοβουλία για την αλλαγή του τρόπου στελεχώσεως του κλάδου με την ίδρυση ειδικής σχολής δικαστικών επιμελητών. Καθιερώνεται σύστημα απλής αναλογικής στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων με δυνατότητα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες είτε μεμονωμένων υποψηφίων είτε καταρτισμένων συνδυασμών, που μπορούν να διευκολύνουν την επιλογή των εκλογέων της εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων. Παρέχεται η δυνατότητα (άρθρο 140) με προεδρικό διάταγμα να καθορίζονται οι προϋποθέσεις δημιουργίας ειδικής σχολής δικαστικών επιμελητών κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα της Γαλλίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κύρους των δικαστικών επιμελητών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στη συνολική προσπάθεια της πολιτείας για σύντομη και ασφαλή πραγμάτωση του περιεχομένου των δικαιωμάτων που προσδιορίζονται από τις δικαστικές αποφάσεις ή άλλους ισότιμους τίτλους.

5. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου Κώδικα πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής υπήρξε η αναβάθμιση του κλάδου των δικαστικών επιμελητών, ώστε να εναρμονισθεί αυτός προς το αντίστοιχο επίπεδο των συναδέλφων τους στην Ευρωπαϊκή ένωση και να απαλλαγεί ο δικαστικός επιμελητής από το πλέγμα του παραδικηγορικού επαγγέλματος, αναγνωριζόμενος σε αυτότελές λειτουργικό όργανο της πολιτείας με σαφώς προσδιορισμένα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Επιδιώκεται δε ο στόχος αυτός στο σχέδιο μέσα από όλη σειρά νέων διατάξεων, όπως αυτές που προβλέπουν: Α) Προϋποθέσεις και ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ουσιαστικής και αποτελεσματικής ασκήσεως των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών (άρθρο 6)με υποχρεωτική άσκηση (της μισής όμως χρονικής διάρκειας) και για τους πτυχιούχους νομικού τμήματος ανωτάτων σχολών άρθρο (3 παρ. 2) αντίθετα από το άρθρο 4 του ισχύοντος Κώδικα. Β. Εισαγωγικό διαγωνισμό μέσα από αυστηρές διαδικασίες, που εγγυώνται το αδιάβλητο και τη δίκαιη κρίση των υποψηφίων για διορισμό (άρθρα 3-12). Γ) Περιορισμό των διορισμών μόνο σε κενές οργανικές θέσεις και για τους πτυχιούχους νομικού τμήματος ανώτατων σχολών (άρθρο 2 παρ. 2), αντίθετα από τη ρύθμιση του άρθρου 3 εδ.2 του ισχύοντος Κώδικα. Δ) Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων επιμορφώσεως για σημαντική χρονική διάρκεια από τους επιτυχόντες υποψηφίους. Ε) Αποφασιστική συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου τόσο στις επιτροπές διαγωνισμού (άρθρο 9 παρ. 2 όσο και στα πειθαρχικά συμβούλια δικαστικών επιμελητών (άρθρο 55) Στ. Δικονομικό προνόμιο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών (άρθρο 89 παρ.3). Ζ. Δημιουργία ανώτατου, σε εθνικό επίπεδο, συλλογικού Οργάνου, της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας με την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και αποφασιστικές για τον κλάδο αρμοδιότητες (άρθρα 117-122),αντί της προβλεπόμενης στον ισχύοντα Κώδικα (άρθρα 90-91 του ν.δ/τος 1210/1972) συνεδρίων. Η) Νομοθετική εξουσιοδότηση για τη δημιουργία με προεδρικό διάταγμα ειδικής σχολής δικαστικών επιμελητών για την υποχρεωτική φοίτηση των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών.

6. Με άλλες νέες διατάξεις του σχεδίου Κώδικα επιδιώχθηκε: α)η θωράκιση των δικαστικών επιμελητών απέναντι σε κάθε είδους αυθαιρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως με τη διάταξη απαγορεύσεως εφαρμογής αυτής της αυτόφωρης διαδικασίας εναντίον του δικαστικού επιμελητή κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους (άρθρο 89 παρ.3), ώστε να αποφεύγεται η ματαίωση της εκτελέσεως με την καταχρηστική επίκληση από οποιονδήποτε, αυτοφώρου αδικήματος του δικαστικού επιμελητή, καθώς και με τη διάταξη του περιορισμού επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης για αξίωση αμοιβών ουσιωδών μεγαλύτερων από τις νόμιμες, μόνο στην περίπτωση της προηγούμενης διαπιστώσεως της υπερβάσεως με τελεσίδικη η δικαστική απόφαση ( άρθρο 54 παρ.20, β) η εξασφάλιση των πολιτών από αυθαιρεσίες δικαστικών επιμελητών με παραπέρα συνέπεια την ενίσχυση του κύρους των τελευταίων, όπως με τη διάταξη εξαρτήσεως της ασκήσεως δικαιώματος του δικαστικού επιμελητή για επίσχεση εγγράφων για αμοιβές και δαπάνες από την προηγούμενη έγκριση της απαιτήσεώς του από τον πρόεδρο του συλλόγου δικαστικών επιμελητών (άρθρο 52) και με την εισαγωγή βαρύτατου πειθαρχικού παραπτώματος του δικαστικού επιμελητή για λήψη ουσιωδώς ανωτέρων από τις νόμιμες αμοιβών και δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν (άρθρο 54 παρ. 2), γ) η επέκταση και στον κλάδο αυτόν κοινωνικών κατακτήσεων, όπως με τη διάταξη για προστασία της μητρότητας (άρθρο 27 παρ. 2), με τη διάταξη για αυτοδίκαιη άδεια απουσίας του δικαστικού επιμελητή κατά το μήνα Αύγουστο με τις οριζόμενες στη διάταξη τους άρθρου 27 παρ. 1 προϋποθέσεις, με τη διάταξη για την έκδοση εφημερίδας ή τη σύσταση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (άρθρα 117 και 111 παρ. 2),δ) η αναγνώριση ως επίσημης αργίας του κλάδου της κατά το άρθρο 25 του ν. 1941/1991 κηρυχθείσας ημέρας της Δικαιοσύνης (άρθρο 143).

7. Σε πολλά θέματα το σχέδιο Κώδικα εισάγει ρυθμίσεις αντίθετες από τον ισχύοντα Κώδικα, εκτός δε από τις επισημαινόμενες στις δύο προηγούμενες παραγράφους 5 και 6, αναφέρονται όχι κατ’ αποκλειστική απαρίθμηση, οι ακόλουθες:

α.) το δικαίωμα μετεγγραφής του ασκουμένου για άσκηση σε άλλο πρωτοδικείο δεν μπορεί να ασκηθεί μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 9 εδ. τελευταίο).

β. Η υποχρέωση διατηρήσεως του αρχείου του δικαστικού επιμελητή ισχύει μόνο για περιορισμένη χρονική διάρκεια, πενταετία για τις εκθέσεις επιδόσεως και δεκαετία για τα πρωτότυπα έγγραφα της εκτελέσεως (άρθρο 35 παρ. 1) αντί της χρονικά απεριόριστης διατηρήσεώς του κατά τον ισχύοντα Κώδικα(άρθρο 32 παρ. 1 του ν.δ/τος 1210/1972).

γ) Για τις ανάγκες της εκτελέσεως προσωπικής κρατήσεως, όταν δεν υπάρχουν φυλακές στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, όπου ασκεί τα καθήκοντά του ο δικαστικός επιμελητής, προβλέπεται επέκταση της αρμοδιότητάς του (άρθρο 39 παρ.2)

δ) Προβλέπεται ειδικά ότι η συγγένεια προσώπου προς το δικαστικό επιμελητή δεν αποτελεί κώλυμα για τη σύμπραξή του σε επιχειρούμενη από την τελευταία πράξη (άρθρο 40 παρ.2). Η διάταξη, ιδιαίτερα πρακτική, εξυπηρετεί την ευχερή εκτέλεση των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών με αντίστοιχη διευκόλυνση των εντολέων.

ε) Με τις διατάξεις των άρθρων 42-43 εισάγονται περιορισμοί στην πραγματοποίηση μεταθέσεων των δικαστικών επιμελητών, αναγνωρίζεται η δυνατότητα αποσπάσεως σε άλλο πρωτοδικείο καθώς και αμοιβαίων μεταθέσεων. Για τις μεταβολές αυτές προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να γίνεται σύμφωνη με το σκοπό τους χρήση του σχετικού δικαιώματος.

στ) Με το άρθρο 47 ρυθμίζεται αυστηρότερα το δικαίωμα αναδιορισμού του παραιτηθέντος δικαστικού επιμελητή, ενώ το σχέδιο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αναδιορισμού σε δικαστικό επιμελητή που απολύθηκε για άλλους, πλην υγείας. Λόγους. Αντίθετα με το άρθρο 44 παρ.2 του ισχύοντος ν.δ/τος 1210/1972.

ζ. Για την αποφυγή αμφισβητήσεων από μη εκτέλεση εντολής εκ λόγων αναγομένων στη μη διάθεση από τον εντολέα της απαραίτητης τεχνικής συνδρομής προς το δικαστικό επιμελητή, ειδικά το άρθρο 49 προβλέπει ότι ο εντολέας οφείλει να διαθέσει την απαραίτητη για την εκτέλεση της εντολής τεχνική συνδρομή. Τέτοια συνδρομή αποτελεί π.χ. η εξασφάλιση των μέσων μετρήσεως του κτήματος, αποχωρισμού ή μετακινήσεως του κινητού. Δεν αποτελεί όμως οφειλόμενη συνδρομή του εντολέως ότι από τις κείμενες διατάξεις οφείλει να εξασφαλίσει ο δικαστικός επιμελητής (συμπράττοντα πρόσωπα, μέσα μετακινήσεώς του για την εκτέλεση της πράξεως κ.λπ).

η. Με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 51 του σχεδίου εισάγεται εξάμηνη παραγραφή των μερισμάτων, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή και περιέλευση στην περιουσία του συλλόγου. Προϋπόθεση της παραγραφής αυτής είναι η μη αναζήτηση των μερισμάτων.

θ. Αντίθετα από το άρθρο 110 του ν.δ/τος1210/1972, προβλέπεται στο σχέδιο Κώδικα, η δυνατότητα εκλογής κατά συνδυασμούς και ανεξάρτητους, με τη χρήση εκλογικού μέτρου και βοηθητικών κατανομών (άρθρα 128, 133 του σχεδίου).

ι. Με το άρθρο 126 παρ. 3 ορίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, χωρίς να εισάγεται εξαίρεση για τους δικαστικούς επιμελητές που απέχουν ορισμένη απόσταση από τον τόπο της εκλογής, αντίθετα από το άρθρο 97 παρ. 3 του ν.δ./τος 1210/1972. Επίσης το σχέδιο, αντίθετα από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 97 του ν.δ/τος, δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ψήφου με συστημένη επιστολή.

ια. Το σχέδιο περιορίζει το δικαίωμα ενστάσεως κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής μόνο σε ανακηρυχθέντα υποψήφιο που έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 134 παρ. 2), αντίθετα από τη ρύθμιση του άρθρου 114 παρ. 2 του ν.δ./τος 1210/1972,που επιτρέπει ένσταση σε κάθε μέλος του συλλόγου, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου.

ιβ. Το σχέδιο, για την περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου, κατά την πρώτη διετία του Δ.Σ., προβλέπει την εκλογή νέου προέδρου (άρθρο 135 παρ. 1) αντίθετα με τη ρύθμιση του άρθρου 115 παρ. 2 του ν.δ/τος 1210/1972, που προβλέπει την κάλυψη της θέσεως του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο σε οποιοδήποτε σημείο της θητείας και αν χηρεύσει η θέση του Προέδρου.

7. Η συντακτική επιτροπή του Κώδικα αναγνωρίζει ότι το ρυθμιζόμενο στο σχέδιο σύστημα ασκήσεων των υποψήφιων δικαστικών επιμελητών, καιτοι σημαντικά βελτιωμένο και εκσυγχρονισμένο από το του ισχύοντος ν.δ./τος 1210/1972, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζει πλήρως τα προβλήματα επιστημονικής και επαγγελματικής καταρτίσεως των υποψήφιων δικαστικών επιμελητών. Ασχολήθηκε σε σημαντική χρονική διάρκεια με το ζήτημα αυτό αλλά έκρινε ότι σπουδαίοι λόγοι, τεχνικής και ουσίας, δεν επιτρέπουν την άμεση με τον Κώδικα νομοθετική ρύθμιση των ορθών επιλογών πανω στο αντικείμενο αυτό (Ίδρυση Σχολής δικαστικών Επιμελητών κ.λπ) και για το λόγο αυτόν περιορίσθηκε στην πρόβλεψη της αναγκαίας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (άρθρο 140), για τη σύντομη υλοποίηση της οποίας εκφράζει ευχή.

                                    Αθήνα, 10-10-1994

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ

                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

              ΒΑΣ. ΜΑΡΚΗΣ   ΙΩΑΝ.ΚΟΥΛΑΞΗΣ   ΝΙΚ.ΚΑΡΑΚΟΣ

              ΕΜΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜ.ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ