Εσωτερικοί Κανονισμοί

Φ.Ε.Κ. 2037/19-11-1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 142327 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία στερείται υπαλλήλου, ή το υπάρχον υπαλληλικό προσωπικό κωλύεται στο σύνολό του και για μικρό χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, να ορίζεται διαφορετικό ωράριο λειτουργίας των γραφείων με ελάχιστο χρόνο δύο ώρες και για τρεις από τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Το ωράριο αυτό πρέπει να καλύπτουν εκ περιτροπής ο πρόεδρος , ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας της Ομοσπονδίας χωρίς να αποκλείεται η αντικατάσταση τους από ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που θα το αποδέχεται. Η υποχρέωση αυτής της λειτουργίας δεν υφίσταται κατά το μήνα Αύγουστο.

3.Την ευθύνη για τη λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος. Με ευθύνη του είναι δυνατόν, κατά τις εκτός λειτουργίας ημέρες και ώρες, να έχουν πρόσβαση στους χώρους των γραφείων άλλα πρόσωπα ( υπάλληλοι, μέλη Ε.Γ. ή ομάδων και επιτροπών εργασίας, συνεργεία καθαρισμού ή συντήρησης κ.λπ.). Για τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας ή επικεφαλής ομάδων εργασίας, που επιθυμούν να εργασθούν κατά τις μη εργάσιμες ώρες, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεσή τους τα γραφεία, της Ομοσπονδίας είτε παριστάμενος ο ίδιος είτε παραδίδοντας σε άλλον τα κλειδιά.

4. Οι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας συμμορφώνονται προς τις εντολές και υποδείξεις του προέδρου ο οποίος είναι αρμόδιος και για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

5. Άδειες των υπαλλήλων πάσης φύσεως οι μεν κανονικές χορηγούνται μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας οι δε λοιπές ( γονικές, έκτακτες κ.λπ.) αποφασίζονται στα πλαίσια του νόμου από τον πρόεδρο.

6. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία έχει περισσότερα του ενός καταστήματα ή ο αριθμός των υπαλλήλων της υπερβαίνει τους οκτώ καταρτίζεται ιδιαίτερος κανονισμός προσωπικού με ταυτόχρονη αναμόρφωση των διατάξεων των παραγράφων 3,4,5,8 και 9.

7. Η γραμματεία της Ομοσπονδίας τηρεί φακέλλους ενημέρωσης των : προέδρου, αντιπροέδρων , γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία, στους οποίους τοποθετεί φωτοαντίγραφα των εγγραφών σύμφωνα με την επομένη παράγραφο.

8. Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας τίθενται υπόψη του προέδρου, ο οποίος με πρόχειρη επ’ αυτών σημείωση ορίζει εάν συντρέχει λόγος ενημέρωσης των αναφερομένων στην προηγουμένη παράγραφο και σε επείγουσες περιπτώσεις παραγγέλει την άμεση αποστολή τους. Σε κάθε περίπτωση φωτοαντίγραφα των εγγράφων που αφορούν σε καταγγελίες, αιτήσεις, αναφορές, προσφορές, δωρεές και κάθε ζήτημα για το οποίο χρειάζεται απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας τοποθετούνται στον αντίστοιχο φάκελο ενημέρωσης των μελών της.

9. Όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας ασφαλίζονται και η πρόσβαση σ’ αυτά είναι δυνατή μόνο με άδεια του πρόεδρου. Κατ’ εξαίρεση δεν χρειάζεται η άδεια αυτή για τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας προκειμένου για εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1. Ο πρόεδρος μπορεί με πράξη του που λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων, να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους αντιπροέδρους. Στην πράξη αυτή αναφέρονται ρητά οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες, το όνομα του αντιπροέδρου στον οποίο εκχωρούνται και η χρονική διάρκεια ισχύος της εκχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

2. Ανάλογη εκχώρηση μπορεί να γίνει από το γενικό γραμματέα προς τον αναπληρωτή του ή τον ταμία προς ένα εκ των αντιπροέδρων που δεν αναπληρώνει κατά το χρόνο αυτό τον πρόεδρο, η δε σχετική πράξη του προέδρου καταρτίζεται μετά από έγγραφη κοινή προς αυτόν δήλωση των αναπληρούμενων και των αναπληρωτών.

3.Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας ορίζονται: α) εκ των αντιπροέδρων οι επικεφαλής- συντονιστές των κατά το εδάφιο «δ» του άρθρου121 του Ν. 2318/95 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» τμημάτων, και β) τα κατά την παρ. 5 του άρθρου 119 του ιδίου νόμου καθήκοντα των αντιπροέδρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως ζητήματα που αφορούν πολιτισμικές εκδηλώσεις, δημόσιες σχέσεις, μηχανοργάνωση και ζητήματα γενικώς κοινωνικού, νομικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

4. Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης αποχής του προέδρου από το σύνολο των καθηκόντων του για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου και επόμενων της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών». Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετράται ως χρόνος απουσίας ο κατά την παρ. 1 χρόνος αναπλήρωσής του.

5. Σε περίπτωση αποχής από το σύνολο των καθηκόντων τους των υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου.

6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας από δύο συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις με απόφαση της πλειοψηφίας των απομενόντων μελών αντικαθίστανται από το εν συνεχεία αναπληρωματικό.

7. Εάν εκλείψουν η δεν προσέλθουν τουλάχιστον δύο μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται μέχρι του αριθμού των τριών από τα αναπληρωματικά μέλη και αν δεν υπάρχουν τέτοια από τους πρώτους επιλαχόντες και μη εκλεγέντες κατά τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες ως μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Η αναπλήρωση πιστοποιείται με πράξη του προέδρου που λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων.

8. α) Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας πραγματοποιούνται στα γραφεία της ή στα γραφεία ενός εκ των Συλλόγων της χώρας ή σε άλλο τόπο με απόφαση της ή με απόφαση του πρόεδρου. Η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

β) Εκτάκτως μπορούν να προσκληθούν τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων. 9. Κατά τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας επιτρέπεται η παρουσία ως ακροατών των αντιπροσώπων της, οποιουδήποτε δε άλλου μέλους μετά από απόφασης της.

Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Για τις προβλεπόμενες από το άρθρο 112 του «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών» εκδηλώσεις απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας.

2. Με απλή πλειοψηφία των παρόντων η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει για τον τόπο, το χρόνο και τις δαπάνες αυτών των εκδηλώσεων.

3. Στις εκδηλώσεις αυτές την Ομοσπονδία εκπροσωπεί ο πρόεδρος νόμιμα αναπληρούμενος.

4. Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια τέτοιων εκδηλώσεων προβλέπεται δημόσιος διάλογος την Ομοσπονδία εκπροσωπεί ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του Κλάδου που κατά την κρίση της Εκτελεστικής Γραμματείας διαθέτει τα ανάλογα προσόντα για να ανταποκριθεί στο έργο αυτό.

5. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας καθορίζεται κάθε φορά η σύνθεση των αντιπροσωπειών που συμμετέχουν σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να παραβιάζει διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό και κανονισμούς λειτουργίας της Διεθνούς Ενώσεως δικαστικών Επιμελητών.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία οφείλει να χορηγεί στα μέλη που το ζητούν έγγραφα, αντίγραφα των εισηγήσεων που έχουν κατατεθεί σ’ αυτή.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των συνόδων των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας βεβαιώνονται από το γενικό γραμματέα και χορηγούνται υποχρεωτικά στους αντιπροσώπους που τα ζητούν εγγράφως.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας, βεβαιωμένα για την ακρίβεια τους από το γενικό γραμματέα, χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθούν εγγράφως, στα μέλη της σε κάθε άλλο δε μετά από σύμφωνη γνώμη του προέδρου ή απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

4. Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται με απόφασης της Εκτελεστικής Γραμματείας στην οποία καταγράφονται και όλες οι λεπτομέρειες. 

Ε. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι δεοντολογικοί κανόνες που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας συλλόγων δικαστικών επιμελητών ισχύουν και εφαρμόζονται, αναλόγως και στην Ομοσπονδία. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης. Δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 142328 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Τα γραφεία του Συλλόγου λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

2. α) Σε περίπτωση που ο Σύλλογος στερείται υπαλλήλου, είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να ορίζεται, διαφορετικό ωράριο λειτουργίας των γραφείων.

Β) Στην παραπάνω περίπτωση είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία τηλεφωνική γραμμή και ένα FAX του Συλλόγου να τοποθετηθούν στο γραφείο του προέδρου.

3. Την ευθύνη για τη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος. Με ευθύνη του είναι δυνατόν, κατά τις εκτός λειτουργίας ημέρες και ώρες, να έχουν πρόσβαση στους χώρους των γραφείων άλλα πρόσωπα ( υπάλληλοι, ομάδες και επιτροπές εργασίας, συνεργεία καθαρισμού ή συντήρησης κ.λπ.) Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή επικεφαλής ομάδων εργασίας, που επιθυμούν να εργασθούν κατά τις μη εργάσιμες ώρες, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεσή τους τα γραφεία του Συλλόγου είτε παριστάμενος ο ίδιος, είτε παραδίδοντας εις άλλον τα κλειδιά.

4. Οι υπάλληλοι του Συλλόγου συμμορφώνονται προς τις εντολές και υποδείξεις του προέδρου ο οποίος είναι αρμόδιος και για τον πειθαρχικό έλεγχο.

5. Άδειες των υπαλλήλων πάσης φύσεως οι μεν κανονικές χορηγούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι δε λοιπές (γονικές, έκτακτες κ.λπ.) αποφασίζονται στα πλαίσια του νόμου από τον πρόεδρο.

6. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος έχει περισσότερα του ενός καταστήματα ή ο αριθμός των υπαλλήλων του υπερβαίνει τους οκτώ καταρτίζεται ιδιαίτερος κανονισμός προσωπικού με ταυτόχρονη αναμόρφωση των διατάξεων των παραγράφων 3.4.5.8. και 9.

7. Η γραμματεία του Συλλόγου τηρεί φακέλλους ενημέρωσης των προέδρου, γενικού γραμματέα, ταμία και Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους τοποθετεί φωτοαντίγραφα των εγγράφων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

8. Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου τίθενται υπόψη του προέδρου, ο οποίος με πρόχειρη επ’ αυτών σημείωση ορίζει εάν συντρέχει λόγος ενημέρωσης των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση φωτοαντίγραφα των εγγράφων που αφορούν σε καταγγελίες. Αιτήσεις αναφορές, προσφορές, δωρεές και κάθε ζήτημα για το οποίο χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετούνται στον αντίστοιχο φάκελο ενημέρωσης, στον οποίο δικαιούνται να έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Δ.Σ. χωρίς καμία ιδιαίτερη διατύπωση ή άδεια.

9. Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα του Συλλόγου και οι ατομικοί φάκελοι των μελών ασφαλίζονται και η πρόσβαση σ’ αυτά είναι δυνατή μόνο με άδεια του πρόεδρου ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση δεν χρειάζεται η άδεια αυτή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1. Ο πρόεδρος μπορεί με πράξη του, που λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων, να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον αντιπρόεδρο. Στην πράξη αυτή αναφέρονται ρητά οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και η χρονική διάρκεια ισχύος της εκχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μήνα.

2. Ανάλογη εκχώρηση μπορεί να γίνει από το γενικό γραμματέα προς τον αναπληρωτή του , η δε σχετική πράξη του προέδρου καταρτίζεται μετά από έγγραφη προς αυτόν δήλωση του αναπληρούμενου.

3. Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης αποχής του προέδρου από το σύνολο των καθηκόντων του για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου και επομένων της παρ. 3 του άρθρου105 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».

4. Σε περίπτωση αποχής του γενικού γραμματέα από το σύνολο των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ιδίου νόμου.

5 Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης απουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως προσκληθέντων προ τριών ημερών, από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις που έχουν ως συνέπεια τη μη επίτευξη απαρτίας, με απόφαση της πλειοψηφίας των απομενόντων μελών αντικαθίστανται από τους εν συνεχεία αναπληρωματικούς του συνδυασμού με τον οποίο έχουν εκλεγεί εάν δεν έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του στ’ εδαφίου παρ. 4 του άρθρου 133 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».

6. Εάν εκλείψουν ή δεν προσέλθουν τουλάχιστον δύο μέλη της ελεγκτικής επιτροπής αυτή συμπληρώνεται μέχρι του αριθμού των τριών με τους πρώτους επιλαχόντες και μη εκλεγέντες κατά τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες συμβούλους εκ των συνδυασμών κατά σειρά δυνάμεως αυτών. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα η ελεγκτική επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη του Συλλόγου με πράξη του προέδρου.

Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Για τις προβλεπόμενες από το άρθρο 112 του «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών», εκδηλώσεις απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απλή πλειοψηφία των παρόντων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τόπο, το χρόνο και τις δαπάνες αυτών των εκδηλώσεων.

3. Στις εκδηλώσεις αυτές το Σύλλογο εκπροσωπεί ο πρόεδρος νόμιμα αναπληρούμενος.

4. Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια τέτοιων εκδηλώσεων προβλέπεται δημόσιος διάλογος, το Σύλλογο εκπροσωπεί ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του Συλλόγου που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, διακρίνεται για την επιστημονική του συγκρότηση και διαλεκτική του ικανότητα.

5. Κάθε Σύλλογος, στην περιφέρεια του οποίου με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις κατά το άρθρο 112 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», έχει υποχρέωση να υποβοηθεί την Ομοσπονδία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εκδηλώσεων αυτών.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου βεβαιώνονται από το γενικό γραμματέα και χορηγούνται υποχρεωτικά στα μέλη του Συλλόγου που τα ζητούν εγγράφως.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Βεβαιωμένα για την ακρίβειά τους από το γενικό γραμματέα, χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθούν εγγράφως, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σε κάθε άλλο δε μετά από σύμφωνη γνώμη του προέδρου ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Συλλόγου πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καταγράφονται και όλες οι λεπτομέρειες.

4. Όταν ερευνάται η διαπίστωση στοιχείων που να δικαιολογούν την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά δικαστικού επιμελητή, ο ερευνών μπορεί να καλεί τα προς εξέταση πρόσωπα, είτε στο γραφείο του, είτε στα γραφεία του Συλλόγου. Όταν απαιτείται έγγραφη πρόσκληση προς τον εξεταζόμενο αυτή λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων του Συλλόγου.

5.Όταν αποφασίζεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο διενέργεια έρευνας αυτή ανατίθεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρουμένων των προέδρου και γενικού γραμματέα.

6. Μετά το πέρας της έρευνας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις επόμενες ενέργειες εκτιμώντας τα πορίσματα της έρευνας και την εισήγηση αυτού που τη διενήργησε.

7. Ο Σύλλογος προμηθεύει τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους με τον αιτούμενο αριθμό ψηφοδελτίων εφόσον τα ζητήσουν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και καταβάλουν την αντίστοιχη δαπάνη δέκα ημέρες πριν απ’ αυτή.

Ε. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη συνέχισης εκκρεμούς διαδικασίας εάν δεν βεβαιώνεται ο αναλαμβάνων αυτήν ότι έχουν καταβληθεί στον προηγουμένως επιμελούμενο το σύνολο των δαπανών και αμοιβών του μέχρι του σημείου αυτού. Ως εκκρεμής θεωρείται η διαδικασία που προάγεται με τον ίδιο επισπεύδοντα και στη βάση του ίδιου εκτελεστού τίτλου.

2. Είναι ανεπίτρεπτη η πρόσληψη δικαστικού επιμελητή από άλλο συνάδελφο με πάγια αντιμισθία ή η ανάθεση σ’ αυτόν μέρους των εργασιών του με μειωμένες αμοιβές. Η ευθύνη αυτή βαρύνει και τα δύο μέρη.

3. Δεν επιτρέπεται η διατύπωση και διασπορά δυσμενών ή μειωτικών χαρακτηρισμών από δικαστικό επιμελητή σε βάρος συναδέλφου του . Αυτό είναι δυνατό να γίνεται με τη νόμιμη διαδικασία της προς το Σύλλογο καταγγελίας.

4. Δεν επιτρέπεται η εξασφάλιση επαγγελματικής ύλης με αντιπαροχή οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους.

5. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του πολίτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαστικού επιμελητή είναι υποχρέωση του τελευταίου.

6. Η παράβαση των δεοντολογικών κανόνων είναι ικανό στοιχείο για την έναρξη της έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 63 του «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών». Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Φ.Ε.Κ. 2037/19-11-1999 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 142327 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία στερείται υπαλλήλου, ή το υπάρχον υπαλληλικό προσωπικό κωλύεται στο σύνολό του και για μικρό χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, να ορίζεται διαφορετικό ωράριο λειτουργίας των γραφείων με ελάχιστο χρόνο δύο ώρες και για τρεις από τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Το ωράριο αυτό πρέπει να καλύπτουν εκ περιτροπής ο πρόεδρος , ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας της Ομοσπονδίας χωρίς να αποκλείεται η αντικατάσταση τους από ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που θα το αποδέχεται. Η υποχρέωση αυτής της λειτουργίας δεν υφίσταται κατά το μήνα Αύγουστο.

3.Την ευθύνη για τη λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος. Με ευθύνη του είναι δυνατόν, κατά τις εκτός λειτουργίας ημέρες και ώρες, να έχουν πρόσβαση στους χώρους των γραφείων άλλα πρόσωπα ( υπάλληλοι, μέλη Ε.Γ. ή ομάδων και επιτροπών εργασίας, συνεργεία καθαρισμού ή συντήρησης κ.λπ.). Για τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας ή επικεφαλής ομάδων εργασίας, που επιθυμούν να εργασθούν κατά τις μη εργάσιμες ώρες, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεσή τους τα γραφεία, της Ομοσπονδίας είτε παριστάμενος ο ίδιος είτε παραδίδοντας σε άλλον τα κλειδιά.

4. Οι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας συμμορφώνονται προς τις εντολές και υποδείξεις του προέδρου ο οποίος είναι αρμόδιος και για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

5. Άδειες των υπαλλήλων πάσης φύσεως οι μεν κανονικές χορηγούνται μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας οι δε λοιπές ( γονικές, έκτακτες κ.λπ.) αποφασίζονται στα πλαίσια του νόμου από τον πρόεδρο.

6. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία έχει περισσότερα του ενός καταστήματα ή ο αριθμός των υπαλλήλων της υπερβαίνει τους οκτώ καταρτίζεται ιδιαίτερος κανονισμός προσωπικού με ταυτόχρονη αναμόρφωση των διατάξεων των παραγράφων 3,4,5,8 και 9.

7. Η γραμματεία της Ομοσπονδίας τηρεί φακέλλους ενημέρωσης των : προέδρου, αντιπροέδρων , γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία, στους οποίους τοποθετεί φωτοαντίγραφα των εγγραφών σύμφωνα με την επομένη παράγραφο.

8. Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας τίθενται υπόψη του προέδρου, ο οποίος με πρόχειρη επ’ αυτών σημείωση ορίζει εάν συντρέχει λόγος ενημέρωσης των αναφερομένων στην προηγουμένη παράγραφο και σε επείγουσες περιπτώσεις παραγγέλει την άμεση αποστολή τους. Σε κάθε περίπτωση φωτοαντίγραφα των εγγράφων που αφορούν σε καταγγελίες, αιτήσεις, αναφορές, προσφορές, δωρεές και κάθε ζήτημα για το οποίο χρειάζεται απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας τοποθετούνται στον αντίστοιχο φάκελο ενημέρωσης των μελών της.

9. Όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας ασφαλίζονται και η πρόσβαση σ’ αυτά είναι δυνατή μόνο με άδεια του πρόεδρου. Κατ’ εξαίρεση δεν χρειάζεται η άδεια αυτή για τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας προκειμένου για εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1. Ο πρόεδρος μπορεί με πράξη του που λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων, να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους αντιπροέδρους. Στην πράξη αυτή αναφέρονται ρητά οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες, το όνομα του αντιπροέδρου στον οποίο εκχωρούνται και η χρονική διάρκεια ισχύος της εκχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

2. Ανάλογη εκχώρηση μπορεί να γίνει από το γενικό γραμματέα προς τον αναπληρωτή του ή τον ταμία προς ένα εκ των αντιπροέδρων που δεν αναπληρώνει κατά το χρόνο αυτό τον πρόεδρο, η δε σχετική πράξη του προέδρου καταρτίζεται μετά από έγγραφη κοινή προς αυτόν δήλωση των αναπληρούμενων και των αναπληρωτών.

3.Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας ορίζονται: α) εκ των αντιπροέδρων οι επικεφαλής- συντονιστές των κατά το εδάφιο «δ» του άρθρου121 του Ν. 2318/95 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» τμημάτων, και β) τα κατά την παρ. 5 του άρθρου 119 του ιδίου νόμου καθήκοντα των αντιπροέδρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως ζητήματα που αφορούν πολιτισμικές εκδηλώσεις, δημόσιες σχέσεις, μηχανοργάνωση και ζητήματα γενικώς κοινωνικού, νομικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

4. Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης αποχής του προέδρου από το σύνολο των καθηκόντων του για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου και επόμενων της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών». Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετράται ως χρόνος απουσίας ο κατά την παρ. 1 χρόνος αναπλήρωσής του.

5. Σε περίπτωση αποχής από το σύνολο των καθηκόντων τους των υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου.

6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας από δύο συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις με απόφαση της πλειοψηφίας των απομενόντων μελών αντικαθίστανται από το εν συνεχεία αναπληρωματικό.

7. Εάν εκλείψουν η δεν προσέλθουν τουλάχιστον δύο μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται μέχρι του αριθμού των τριών από τα αναπληρωματικά μέλη και αν δεν υπάρχουν τέτοια από τους πρώτους επιλαχόντες και μη εκλεγέντες κατά τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες ως μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Η αναπλήρωση πιστοποιείται με πράξη του προέδρου που λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων.

8. α) Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας πραγματοποιούνται στα γραφεία της ή στα γραφεία ενός εκ των Συλλόγων της χώρας ή σε άλλο τόπο με απόφαση της ή με απόφαση του πρόεδρου. Η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. β) Εκτάκτως μπορούν να προσκληθούν τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.

9. Κατά τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας επιτρέπεται η παρουσία ως ακροατών των αντιπροσώπων της, οποιουδήποτε δε άλλου μέλους μετά από απόφασης της.

Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Για τις προβλεπόμενες από το άρθρο 112 του «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών» εκδηλώσεις απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας.

2. Με απλή πλειοψηφία των παρόντων η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει για τον τόπο, το χρόνο και τις δαπάνες αυτών των εκδηλώσεων.

3. Στις εκδηλώσεις αυτές την Ομοσπονδία εκπροσωπεί ο πρόεδρος νόμιμα αναπληρούμενος.

4. Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια τέτοιων εκδηλώσεων προβλέπεται δημόσιος διάλογος την Ομοσπονδία εκπροσωπεί ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του Κλάδου που κατά την κρίση της Εκτελεστικής Γραμματείας διαθέτει τα ανάλογα προσόντα για να ανταποκριθεί στο έργο αυτό.

5. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας καθορίζεται κάθε φορά η σύνθεση των αντιπροσωπειών που συμμετέχουν σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να παραβιάζει διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό και κανονισμούς λειτουργίας της Διεθνούς Ενώσεως δικαστικών Επιμελητών.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία οφείλει να χορηγεί στα μέλη που το ζητούν έγγραφα, αντίγραφα των εισηγήσεων που έχουν κατατεθεί σ’ αυτή.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των συνόδων των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας βεβαιώνονται από το γενικό γραμματέα και χορηγούνται υποχρεωτικά στους αντιπροσώπους που τα ζητούν εγγράφως.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας, βεβαιωμένα για την ακρίβεια τους από το γενικό γραμματέα, χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθούν εγγράφως, στα μέλη της σε κάθε άλλο δε μετά από σύμφωνη γνώμη του προέδρου ή απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

4. Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται με απόφασης της Εκτελεστικής Γραμματείας στην οποία καταγράφονται και όλες οι λεπτομέρειες .

Ε. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Οι δεοντολογικοί κανόνες που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας συλλόγων δικαστικών επιμελητών ισχύουν και εφαρμόζονται, αναλόγως και στην Ομοσπονδία. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης. Δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                   Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 142328 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Τα γραφεία του Συλλόγου λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

2. α) Σε περίπτωση που ο Σύλλογος στερείται υπαλλήλου, είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να ορίζεται, διαφορετικό ωράριο λειτουργίας των γραφείων. Β) Στην παραπάνω περίπτωση είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία τηλεφωνική γραμμή και ένα FAX του Συλλόγου να τοποθετηθούν στο γραφείο του προέδρου.

3. Την ευθύνη για τη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος. Με ευθύνη του είναι δυνατόν, κατά τις εκτός λειτουργίας ημέρες και ώρες, να έχουν πρόσβαση στους χώρους των γραφείων άλλα πρόσωπα ( υπάλληλοι, ομάδες και επιτροπές εργασίας, συνεργεία καθαρισμού ή συντήρησης κ.λπ.) Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή επικεφαλής ομάδων εργασίας, που επιθυμούν να εργασθούν κατά τις μη εργάσιμες ώρες, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεσή τους τα γραφεία του Συλλόγου είτε παριστάμενος ο ίδιος, είτε παραδίδοντας εις άλλον τα κλειδιά.

4. Οι υπάλληλοι του Συλλόγου συμμορφώνονται προς τις εντολές και υποδείξεις του προέδρου ο οποίος είναι αρμόδιος και για τον πειθαρχικό έλεγχο.

5. Άδειες των υπαλλήλων πάσης φύσεως οι μεν κανονικές χορηγούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι δε λοιπές (γονικές, έκτακτες κ.λπ.) αποφασίζονται στα πλαίσια του νόμου από τον πρόεδρο.

6. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος έχει περισσότερα του ενός καταστήματα ή ο αριθμός των υπαλλήλων του υπερβαίνει τους οκτώ καταρτίζεται ιδιαίτερος κανονισμός προσωπικού με ταυτόχρονη αναμόρφωση των διατάξεων των παραγράφων 3.4.5.8. και 9.

7. Η γραμματεία του Συλλόγου τηρεί φακέλλους ενημέρωσης των προέδρου, γενικού γραμματέα, ταμία και Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους τοποθετεί φωτοαντίγραφα των εγγράφων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

8. Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου τίθενται υπόψη του προέδρου, ο οποίος με πρόχειρη επ’ αυτών σημείωση ορίζει εάν συντρέχει λόγος ενημέρωσης των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση φωτοαντίγραφα των εγγράφων που αφορούν σε καταγγελίες. Αιτήσεις αναφορές, προσφορές, δωρεές και κάθε ζήτημα για το οποίο χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετούνται στον αντίστοιχο φάκελο ενημέρωσης, στον οποίο δικαιούνται να έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Δ.Σ. χωρίς καμία ιδιαίτερη διατύπωση ή άδεια.

9. Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα του Συλλόγου και οι ατομικοί φάκελοι των μελών ασφαλίζονται και η πρόσβαση σ’ αυτά είναι δυνατή μόνο με άδεια του πρόεδρου ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση δεν χρειάζεται η άδεια αυτή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1. Ο πρόεδρος μπορεί με πράξη του, που λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων, να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον αντιπρόεδρο. Στην πράξη αυτή αναφέρονται ρητά οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και η χρονική διάρκεια ισχύος της εκχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μήνα.

2. Ανάλογη εκχώρηση μπορεί να γίνει από το γενικό γραμματέα προς τον αναπληρωτή του , η δε σχετική πράξη του προέδρου καταρτίζεται μετά από έγγραφη προς αυτόν δήλωση του αναπληρούμενου.

3. Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης αποχής του προέδρου από το σύνολο των καθηκόντων του για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου και επομένων της παρ. 3 του άρθρου105 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».

4. Σε περίπτωση αποχής του γενικού γραμματέα από το σύνολο των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ιδίου νόμου.

5 Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης απουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως προσκληθέντων προ τριών ημερών, από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις που έχουν ως συνέπεια τη μη επίτευξη απαρτίας, με απόφαση της πλειοψηφίας των απομενόντων μελών αντικαθίστανται από τους εν συνεχεία αναπληρωματικούς του συνδυασμού με τον οποίο έχουν εκλεγεί εάν δεν έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του στ’ εδαφίου παρ. 4 του άρθρου 133 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».

6. Εάν εκλείψουν ή δεν προσέλθουν τουλάχιστον δύο μέλη της ελεγκτικής επιτροπής αυτή συμπληρώνεται μέχρι του αριθμού των τριών με τους πρώτους επιλαχόντες και μη εκλεγέντες κατά τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες συμβούλους εκ των συνδυασμών κατά σειρά δυνάμεως αυτών. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα η ελεγκτική επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη του Συλλόγου με πράξη του προέδρου.

Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Για τις προβλεπόμενες από το άρθρο 112 του «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών», εκδηλώσεις απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απλή πλειοψηφία των παρόντων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τόπο, το χρόνο και τις δαπάνες αυτών των εκδηλώσεων.

3. Στις εκδηλώσεις αυτές το Σύλλογο εκπροσωπεί ο πρόεδρος νόμιμα αναπληρούμενος.

4. Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια τέτοιων εκδηλώσεων προβλέπεται δημόσιος διάλογος, το Σύλλογο εκπροσωπεί ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του Συλλόγου που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, διακρίνεται για την επιστημονική του συγκρότηση και διαλεκτική του ικανότητα.

5. Κάθε Σύλλογος, στην περιφέρεια του οποίου με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις κατά το άρθρο 112 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», έχει υποχρέωση να υποβοηθεί την Ομοσπονδία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εκδηλώσεων αυτών.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου βεβαιώνονται από το γενικό γραμματέα και χορηγούνται υποχρεωτικά στα μέλη του Συλλόγου που τα ζητούν εγγράφως.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Βεβαιωμένα για την ακρίβειά τους από το γενικό γραμματέα, χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθούν εγγράφως, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σε κάθε άλλο δε μετά από σύμφωνη γνώμη του προέδρου ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Συλλόγου πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καταγράφονται και όλες οι λεπτομέρειες.

4. Όταν ερευνάται η διαπίστωση στοιχείων που να δικαιολογούν την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά δικαστικού επιμελητή, ο ερευνών μπορεί να καλεί τα προς εξέταση πρόσωπα, είτε στο γραφείο του, είτε στα γραφεία του Συλλόγου. Όταν απαιτείται έγγραφη πρόσκληση προς τον εξεταζόμενο αυτή λαμβάνει αριθμό στο πρωτόκολλο εξερχόμενων εγγράφων του Συλλόγου.

5.Όταν αποφασίζεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο διενέργεια έρευνας αυτή ανατίθεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρουμένων των προέδρου και γενικού γραμματέα.

6. Μετά το πέρας της έρευνας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις επόμενες ενέργειες εκτιμώντας τα πορίσματα της έρευνας και την εισήγηση αυτού που τη διενήργησε.

7. Ο Σύλλογος προμηθεύει τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους με τον αιτούμενο αριθμό ψηφοδελτίων εφόσον τα ζητήσουν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και καταβάλουν την αντίστοιχη δαπάνη δέκα ημέρες πριν απ’ αυτή.

Ε. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη συνέχισης εκκρεμούς διαδικασίας εάν δεν βεβαιώνεται ο αναλαμβάνων αυτήν ότι έχουν καταβληθεί στον προηγουμένως επιμελούμενο το σύνολο των δαπανών και αμοιβών του μέχρι του σημείου αυτού. Ως εκκρεμής θεωρείται η διαδικασία που προάγεται με τον ίδιο επισπεύδοντα και στη βάση του ίδιου εκτελεστού τίτλου.

2. Είναι ανεπίτρεπτη η πρόσληψη δικαστικού επιμελητή από άλλο συνάδελφο με πάγια αντιμισθία ή η ανάθεση σ’ αυτόν μέρους των εργασιών του με μειωμένες αμοιβές. Η ευθύνη αυτή βαρύνει και τα δύο μέρη.

3. Δεν επιτρέπεται η διατύπωση και διασπορά δυσμενών ή μειωτικών χαρακτηρισμών από δικαστικό επιμελητή σε βάρος συναδέλφου του . Αυτό είναι δυνατό να γίνεται με τη νόμιμη διαδικασία της προς το Σύλλογο καταγγελίας.

4. Δεν επιτρέπεται η εξασφάλιση επαγγελματικής ύλης με αντιπαροχή οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους.

5. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του πολίτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαστικού επιμελητή είναι υποχρέωση του τελευταίου.

6. Η παράβαση των δεοντολογικών κανόνων είναι ικανό στοιχείο για την έναρξη της έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 63 του «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών». Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                        Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1999

         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ