Εξεταστέα Ύλη για το διαγωνισμό

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ για τον διαγωνισμό των ασκουμένων Δικαστικών Επιμελητών.

Σύμφωνα με την με αριθμό 11.664 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 155/13-3-1996), σε συνδυασμό με την με αριθμό 17822/21-3-2008 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 558Β/31-3-2008:

Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:α) τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του άρθρου 10 του Ν. 2318/19-6-1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» και β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την ύλη από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών ως εξής:

Α. Από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν.2318/19-6-1995).

1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Κεφάλαια Α μέχρι και ΙΑ                                                               Άρθρα             1-89

2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Κεφάλαιο Α- Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών                           Άρθρα             90-95

Κεφάλαιο Ε- Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών                      Άρθρο               117

Β. Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων       Άρθρα            1-3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην                             Άρθρα            12-21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- Αρμοδιότητα κατά τόπο                        Άρθρα            22-27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο                      Άρθρα            32-37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι                                                    Άρθρα            62-64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις                             Άρθρο              117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα                           Άρθρα         118-121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ- Επιδόσεις                                     Άρθρα         122-143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προθεσμίες                           Άρθρα         144-151

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση αγωγής                                   Άρθρα         215-216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή για συζήτηση                      Άρθρα         228-230

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ- Διόρθωση- Ερμηνεία                              Άρθρα         315-316

                                         Αποφάσεων                                            Άρθρο         320

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο                                    Άρθρα         321-325

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ- Απόδειξη                                           Άρθρα         432-465

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Μικροδιαφορές                          Άρθρο         468

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή                               Άρθρα         478-484

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή                               Άρθρα         491-494

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρο          495

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας                          Άρθρα         501-503

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση                                                         Άρθρα         511-522

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση                                     Άρθρα  538-539-546

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση                                              Άρθρα  552-553

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ                                                                 Άρθρα 564 και 565

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή, τριτανακοπή                                Άρθρα  583 και 589

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγή πληρωμής                              Άρθρα  623-634

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ- Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους        Άρθρο  639

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου           Αρθρα 662Α, 662Β,

                                                                                                         662Δ, 662 ΣΤ, 662Ζ

5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρα  682-703

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Προσημείωση Υποθήκης                           Άρθρο  706

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση                      Άρθρα  707-724

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση                        Άρθρα  725-727

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ- Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων              Άρθρο  728

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως        Άρθρα  731-736

6.ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές Διατάξεις                                 Άρθρα  807-819

7.ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρα  904-940Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης            Άρθρα  941-952

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση κινητών                                   Άρθρα  953-981

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στον τρίτο                         Άρθρα  982-991

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων                            Άρθρα  992-1016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Κοινές διατάξεις                                          Άρθρα 1017-1021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση

                                           ειδικών περιουσιακών  στοιχείων         Άρθρα 1022-1033

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική Διαχείριση                          Άρθρα 1034-1046

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση                                Άρθρα 1047-1054

8.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                                                                                                         Άρθρα 29,41,42,50,

                                                                                                                     55 και 56

Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 1,2 και 13

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρα 14,18

                                                                                                               και 26-28

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                       Άρθρα 45-47

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρα 50-55

                                                                                                               και 59-68

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρα 111-116

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 134-137Δ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρο 138

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρα 167- 171

                                                                                                              και 175-181

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 207-215

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                  Άρθρα 216,220 και222

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                             Άρθρα 224-225

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                             Άρθρα 235,236,239,241

                                                                                                                     242,243,244,246,

                                                                                                                     251,252,253,255,

                                                                                                                     258 και 259

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                Άρθρα 299,303 και 306

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                    Άρθρα 330-334

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                   Άρθρα 361-363 και 368

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                              Άρθρα 370-371

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                     Άρθρα 372, 375 και 378

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                              Άρθρα 386,390,397 και404

Δ. Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία                                Άρθρα 1-2

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινικά δικαστήρια                             Άρθρα 3-12

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρα 27-33

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο                                        Άρθρο 57

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι                                      Άρθρο 72

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες                            Άρθρο 82

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι                                    Άρθρο 89

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων                   Άρθρο 96

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην                           Άρθρα 109-117

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο                      Άρθρα 122-126

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις                                              Άρθρα 148-153

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις                      Άρθρα 154-165

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες                                         Άρθρα 166-168

2.ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρο 275

3.ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                    Άρθρα 320-326

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θεμελιώδεις αρχές διαδικασίας                   Άρθρο 329

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στα μικτά δικαστήρια                                    Άρθρο 379

4. ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                                                       Άρθρα 462-464

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση                                                      Άρθρα 477-481

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση                                             Άρθρο 482

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση                                                      Άρθρο 486

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση                                             Άρθρα 504-505

5. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτελεστές αποφάσεις                                Άρθρα 546-549

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέλος των ποινών                                   Άρθρα 567-569

6.ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ                                  Άρθρο 574

Ε. Από τον Αστικό Κώδικα

1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κανόνες δικαίου                                       Άρθρα 1-3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο                        Άρθρα 4-33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο                                       Άρθρα 34-60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα                                 Άρθρα 61-126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες                                       Άρθρα 127-137

                                                                                                         Άρθρα 158-166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες                            Άρθρα 201-210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση, πληρεξουσιότητα    Άρθρα 211-235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες                                              Άρθρα 240-246

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή, αποσβεστική προθεσμία  Άρθρα 247-251

                                                                                                         Άρθρα 260-268

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Υποχρέωση παροχής γενικά                    Άρθρα 287-292

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής – υπερημερία        Άρθρα 345-346

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις                         Άρθρα 361 και 369

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας, ποινική ρήτρα                  Άρθρα 402-404

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση ενοχών                                    Άρθρα 416-454

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση                                             Άρθρα 455-470

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους                               Άρθρα 471-479

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή σε ολόκληρο                         Άρθρα 480-495

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά                                        Άρθρα 496-512

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή           Άρθρα 513-515

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή           Άρθρο 540

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος           Άρθρα 574-618

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία                            Άρθρα 785-805

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο                                       Άρθρα 806-809

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο                       Άρθρα 810-821

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη                       Άρθρα 822-833

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση                       Άρθρα 847-857

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες                    Άρθρο 914

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση δανειστών       Άρθρα 939-946

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Πράγματα, δικαιώματα σ’ αυτά               Άρθρα 947-973

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή                                                    Άρθρα 974-998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κυριότητα, περιεχόμενο                            Άρθρα 999-1032

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας                                Άρθρα 1033-1093

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία κυριότητας                         Άρθρο 1094

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα                                              Άρθρα 1113-1117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Έννοια δουλείας                                   Άρθρο 1118

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες                              Άρθρα 1142-1191

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή                                               Άρθρα 1192-1208

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο                                                 Άρθρα 1209-1256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη                                          Άρθρα 1257-1345

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Τεκμήριο κινητών                                Άρθρο 1398

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Γονική Μέριμνα                               Άρθρο 1510

Παύση γονικής μέριμνας                                                                 Άρθρα 1538-1541

5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κληρονομική διαδοχή γενικά                  Άρθρα 1710-1715

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαθήκες                                              Άρθρα 1716-1780

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδοχή εξ αδιαθέτου                          Άρθρα 1813-1824

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα                                       Άρθρο 1825

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή- Αποποίηση κληρονομίας           Άρθρα 1846-1859

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σχολάζουσα κληρονομία                          Άρθρα 1865-1870

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις κληρονόμων                             Άρθρα 1884-1894

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή               Άρθρα 1901-1912

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο                       Άρθρο 1956

6.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 1932/1983 Περί προίκας       Άρθρα 56-59

7.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις                         Άρθρο 103

ΣΤ. Από το Εμπορικό Δίκαιο

1.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Περί εμπόρων                                                                                  Άρθρο 1

Περί εταιρειών                                                                                 Άρθρα 18-50

Ν. 3588/2007 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, Αρθρο 1

Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης  άρθρα 2-9

Εξασφαλιστικά μέτρα    άρθρα 10-11

Αντίκλητοι, προθεσμίες   άρθρα   12-14                       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Συνέπειες πτώχευσης,   άρθρα  15-28

2.Ν.5325/1932

Περί συναλλαγματικών και γραμματίων                                         Άρθρα 1-98

3.Ν.5638/1932

Περί καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό                                          Άρθρα 1-4

4.Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923

Ειδικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών

Περί ενεχύρου                                                                                 Άρθρα 35-47

Περί υποθήκης                                                                                 Άρθρα 48-67

Δικονομικές διατάξεις                                                                      Άρθρα 87-93

5.Ν. 3816/1958

Κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου                                             

Περί πλοίων και πλοιοκτησίας                                                         Άρθρα 1-9

Περί υποθήκης επί πλοίων                                                              Άρθρα 195-204

Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων                                                 Άρθρα 211-214

6.Ν. 1815/1988

Κώδικας αεροπορικού δικαίου

Περί αεροσκάφους                                                                           Άρθρο 1

Μητρώα αεροσκαφών                                                                     Άρθρα 17-19

7.Ν. 5960 της 23 Δεκεμβρίου 1933

Περί τραπεζιτικής επιταγής

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 1,9,12

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρο 16

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Συνημμένα αρχεία: