ΕΝΤΟΛΗ (ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ (ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Προς Τ__ Δικαστικ__ Επιμελ____ __________________________________ της περιφέρειας του Εφετείου __________________________, με έδρα το Πρωτοδικείο ________________ , κάτοικο _____________________ με Α.Φ.Μ. _________________.

Σας δίνεται η νόμιμη εντολή, (ή σας χορηγείται η νόμιμη παραγγελία) από εμένα τ___ παραγγελ______ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και ΑΦΜ), όπως δυνάμει της ___________ (αριθμός απόφασης ή ημερομηνία  προσωρινής διαταγής) στην οποία τυγχάνω ενάγων / αιτών / εναγόμενος / καθού η αίτηση  ή συμβαλλόμενος (Αν πρόκειται για επικοινωνία τέκνου, αυτή μπορεί να ρυθμίζεται και με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, πέραν της δικαστικής απόφασης και της προσωρινής διαταγής)  και της σχετικής υπ’ αριθμ. _____________ έκθεσης επίδοσης (εάν έχει προηγηθεί επίδοση) α) να μεταβείτε στ__ _______________________ (τόπος διαπίστωσης), ημέρα ____________ και ώρα _____ (αν πρόκειται για γεγονός που θα λάβει χώρα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο) και να συντάξετε σχετική διαπιστωτική έκθεση κατ’ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995 ως προς τα πραγματικά γεγονότα, που θα λάβουν χώρα τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία _______________________ (περιγραφή ενέργειας), ή β) να μεταβείτε στ__ _____________________ (τόπος διαπίστωσης) και να συντάξετε σχετική διαπιστωτική έκθεση κατ’ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995 ως προς (περιγραφή μιας υπάρχουσας κατάστασης που απορρέει από το διατακτικό) και να ενεργήσετε προς το σκοπό αυτό όλα τα νόμιμα χωρίς άλλη παραγγελία μου.

(Τόπος / Ημερομηνία) _____  ___/___/______

Ο/Η πληρεξούσ___ Δικηγόρος του/της παραγγελ____ (Υπογραφή – Σφραγίδα)

(Σημείωση: Η εντολή μπορεί να δοθεί και από τον ίδιο τον παραγγέλοντα)