ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ)

Α ρ ι θ μ ό ς  –   …………..   –

     Διαπιστωτική Έκθεση παρεμπόδισης δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας γονέα με το τέκνο (κατ’ άρθρο 950 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.), μετά από έκδοση προσωρινής διαταγής.

Στ…. …………………, της Δημοτικής Κοινότητας ………………, της Δημοτικής Ενότητας ……………….., του Δήμου …………….., της Περιφερειακής Ενότητας ……………., της Περιφέρειας ……………………………., σήμερα στις ……………….. (……) του μηνός …………………. του δύο χιλιάδες είκοσι ……… (202…) έτους, ημέρα ……………… και ώρα ………..μ, ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ευβοίας, με έδρα το Πρωτοδικείο ……………….. …………………………………, κάτοικος ……………., οδός ………………… αρ. ….., (ΑΦΜ…………………… – Δ.Ο.Υ. ………………..).

Αφού έλαβα υπόψη μου

Α.- Την από ……-……-202… αίτηση τ…. …………………………………………………………………………………………………………………………… , που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………….. / 202….. και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης ……………../ 202….., δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η ……..-…….-202….., ημέρα ……………. και ώρα ………πμ.

Β.- Την παρά πόδας της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και από …….-…..-202…. προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών κ. ………………………….., με την οποία Χορηγείται Προσωρινή Διαταγή με περιεχόμενο την επικοινωνία τ…… αιτου……. με τ…. ανήλικ… τέκνο τ…. κατά το εξής χρονικό διάστημα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.- Την από …….-……. – 202…. προς εμένα δοθείσα έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα από τ…..ν Δικηγόρο ……………… κ. ……………………………………..  πληρεξούσια τ…… ως άνω αιτου…… με την οποία μου δίνει τη νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως δυνάμει της παρούσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………/202… και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης ………/ 202… και της παρά πόδας αυτής καταχωρηθείσας Προσωρινής Διαταγής, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Εντέλλεται ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής του Εφετείου ………….., με έδρα το Πρωτοδικείο ………………………………………. (Α.Μ. …….), κάτοικος ……………….., οδός ………………… αρ……, όπως, δυνάμει της από ……-…..-202.. Προσωρινής Διαταγής του Προέδρου Πρωτοδικών …………………………., η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με γενικό αριθμό κατάθεσης …………/202… και ειδικό αριθμό κατάθεσης ………/202…. όπως παρευρεθεί κατ’ άρθρο 950 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ. στ…. κατοικ……… τ….. καθ’ …… η αίτηση, στην οδό …………….. και αρ…… της Δημοτικής Κοινότητας ………………, της Δημοτικής Ενότητας ……………….., του Δήμου …………….., της Περιφερειακής Ενότητας ……………., της Περιφέρειας …………………………… ή σε οποιοδήποτε χώρο έχει οριστεί και να προβεί στη σύνταξη διαπιστωτικής έκθεσης για την παρεμπόδιση του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο».

Για τους λόγους αυτούς

Αφού είδα ότι τηρήθηκαν τα νόμιμα  ήρθα στον κατά την αρχή της παρούσας διαπιστωτικής έκθεσής μου αναφερόμενο τόπο και χρόνο συνοδευόμενος από τ…. ………………………, τ….. οποι…… προσέλαβα ως μάρτυρα και για την τ…. οποί….. δεν υπάρχει κανένας λόγος εξαίρεσης, καθώς επίσης με την παρουσία του γονέα ………………………………. (αιτου…….) και μαζί ήρθαμε εδώ στ…. …………………… …………………, της Δημοτικής Κοινότητας ………………, της Δημοτικής Ενότητας ……………….., του Δήμου …………….., της Περιφερειακής Ενότητας ……………., της Περιφέρειας ……………………………., όπου η κατοικία τ….. καθ’ ….. η αίτηση, ( δεν εισερχόμαστε στην κατοικία του/της καθ’ ου/καθ’ ης, αναφέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε έξω από την κατοικία  ή το χώρο επικοινωνίας δηλ. λίγα μέτρα μακριά  έτσι ώστε να έχουμε οπτικοακουστική  επαφή) .

Εδώ   βρήκαμε τ… γονέα ή τ.. ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια    ……………………, προς τ….ν οποί…. γνωστοποίησα την ταυτότητά μου και το σκοπό της εδώ μετάβασής μας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 950 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ..……………………(περιγραφή πραγματικών περιστατικών)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Στο σημείο αυτό και ώρα ………….μ. η προσωπική επικοινωνία του γονέα με το τέκνο ολοκληρώθηκε (ή δεν πραγματοποιήθηκε κλπ. ………………) .

Σε ένδειξη των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα διαπιστωτική έκθεση, βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της και υπογράφεται νόμιμα από τους παρόντες (ή μόνο από τον μάρτυρα , αναφορά της άρνησης υπογραφής των υπολοίπων

), όπως ακολουθεί.-

…… Μάρτυρας                                              Ο Δικαστικός Επιμελητής

 

   ….. καθ’ …..                                               ….. αιτου…… την διαδικασία