ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στ___________________________________________,  σήμερα στις ________________  (_____)  του  μήνα ________________, του έτους δύο  χιλιάδες  _______________  (202-) ημέρα ______________ και ώρα ______, __  υπογραφόμεν__ Δικαστικ__ Επιμελητ__ της Περιφέρειας του Εφετείου _________________________ με έδρα το Πρωτοδικείο _____________ (ονοματεπώνυμο )_____________________, με ΑΦΜ:  _____________, κάτοικος ______________, οδός _________________ αριθμός _____, τηλέφωνο ______________

Αφού έλαβα υπ’ όψη μου:

 Α. Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό  _____/20___  απόφασης τ____ ______________ με την οποία: (διατακτικό απόφασης)  ή την από ____________ προσωρινή διαταγή με την οποία (περιεχόμενο προσωρινής διαταγής)

(Αν πρόκειται για επικοινωνία τέκνου, αυτή μπορεί να ρυθμίζεται και με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, πέραν της δικαστικής απόφασης και της προσωρινής διαταγής) .

Β. Την με αριθμό __________ έκθεση επίδοσης ( εάν έχει προηγηθεί επίδοση) από την οποία προκύπτει κ.λ.π.

Γ. Την  από ___________ δοθείσα σε εμένα νόμιμη εντολή ή παραγγελία  η οποία υπογράφεται από τον ( ονοματεπώνυμο δικηγόρου) ως  πληρεξούσιο δικηγόρο του υπέρ ου  η παρούσα  έκθεση  ( ονοματεπώνυμο υπερ’ ου) ή  σε περίπτωση που την υπογράφει ο ίδιος ο υπέρ ου (ονοματεπώνυμο υπέρ ου), όπως δυνάμει της ___________ (αριθμός απόφασης ή ημερομηνία  προσωρινής διαταγής (Αν πρόκειται για επικοινωνία τέκνου, αυτή μπορεί να ρυθμίζεται και με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, πέραν της δικαστικής απόφασης και της προσωρινής διαταγής)

στην οποία  ο/η παραγγέλων τυγχάνει ενάγων / αιτών / εναγόμενος / καθού η αίτηση ή συμβαλλόμενος και της σχετικής υπ’ αριθμ. _____________ έκθεσης επίδοσης (εάν έχει προηγηθεί επίδοση):

α) να μεταβώ στ__ _______________________ (τόπος διαπίστωσης), ημέρα ____________ και ώρα _____ (αν πρόκειται για γεγονός που θα λάβει χώρα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο) και να συντάξω σχετική διαπιστωτική έκθεση κατ’ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995 ως προς τα πραγματικά γεγονότα, που θα λάβουν χώρα τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία _______________________ (περιγραφή ενέργειας), ή β) να μεταβώ στ__ _____________________ (τόπος διαπίστωσης) και να συντάξω σχετική διαπιστωτική έκθεση κατ’ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995 ως προς (περιγραφή μιας υπάρχουσας κατάστασης που απορρέει από το διατακτικό) και  να ενεργήσω προς το σκοπό αυτό όλα τα νόμιμα χωρίς άλλη παραγγελία του.

(διαφορετικά)

Την  από ___________ δοθείσα σε εμένα νόμιμη εντολή ή παραγγελία  η οποία υπογράφεται από τον ( ονοματεπώνυμο δικηγόρου) ως  πληρεξουσίου δικηγόρου του υπέρ ου  η παρούσα  έκθεση  ( ονοματεπώνυμο υπερ’ ου) ή  σε περίπτωση που την υπογράφει ο ίδιος ο υπέρ ου (ονοματεπώνυμο υπέρ ου), της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΕΝΤΟΛΗ (ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Προς Τ__ Δικαστικ__ Επιμελ____ __________________________________ της περιφέρειας του Εφετείου __________________________, με έδρα το Πρωτοδικείο ________________ , κάτοικο _____________________ με Α.Φ.Μ. _________________.

Σας δίνεται η νόμιμη εντολή, (ή σας χορηγείται η νόμιμη παραγγελία) από εμένα τ___ παραγγελ______ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και ΑΦΜ), όπως δυνάμει της ___________ (αριθμός απόφασης ή ημερομηνία  προσωρινής διαταγής) στην οποία τυγχάνω ενάγων / αιτών / εναγόμενος / καθού η αίτηση  ή συμβαλλόμενος (Αν πρόκειται για επικοινωνία τέκνου, αυτή μπορεί να ρυθμίζεται και με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, πέραν της δικαστικής απόφασης και της προσωρινής διαταγής)  και της σχετικής υπ’ αριθμ. _____________ έκθεσης επίδοσης (εάν έχει προηγηθεί επίδοση) α) να μεταβείτε στ__ _______________________ (τόπος διαπίστωσης), ημέρα ____________ και ώρα _____ (αν πρόκειται για γεγονός που θα λάβει χώρα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο) και να συντάξετε σχετική διαπιστωτική έκθεση κατ’ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995 ως προς τα πραγματικά γεγονότα, που θα λάβουν χώρα τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία _______________________ (περιγραφή ενέργειας), ή β) να μεταβείτε στ__ _____________________ (τόπος διαπίστωσης) και να συντάξετε σχετική διαπιστωτική έκθεση κατ’ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995 ως προς (περιγραφή μιας υπάρχουσας κατάστασης που απορρέει από το διατακτικό) και να ενεργήσετε προς το σκοπό αυτό όλα τα νόμιμα χωρίς άλλη παραγγελία μου. (Τόπος / Ημερομηνία) _____  ___/___/______ Ο/Η πληρεξούσ___ Δικηγόρος του/της παραγγελ____ (Υπογραφή – Σφραγίδα)

(Σημείωση: Η εντολή μπορεί να δοθεί και από τον ίδιο τον παραγγέλοντα)

ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

Προσέλαβα  μαζί μου  ως μάρτυρα __________________________, ενήλικο, κάτοικο __________________, με ΑΦΜ: _________________ και συνοδευόμεν__ από  τ______, κάτοικο _________ με ΑΦΜ: _______ (σε περίπτωση μετάβασης στον τόπο διαπίστωσης μαζί με τον παραγγέλοντα  ή τον πληρεξούσιο  – εξουσιοδοτημένο αυτού ή πραγματογνώμονα που τυχόν προσληφθεί )   και ήρθαμε εδώ (τόπος της διαπίστωσης) όπου βρήκαμε  (πρόσωπα που τυχόν βρίσκονται εκεί) στ__ οποί___ έδειξα την ταυτότητά μου  και εξήγησα το σκοπό της μετάβασής μου  εδώ και   με αυτή την έκθεσή μου περιγράφω  ( την πραγματική κατάσταση που απορρέει από το διατακτικό ή τα πραγματικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα την συγκεκριμένη στιγμή ) _____________________________________

________________________________________________________

Και σε πίστωση συνέταξα αυτή την διαπιστωτική έκθεση κατ΄ άρθρο 1 § 2 γ του Ν. 2318/1995, που αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τον μάρτυρα, (  από τα παραβρισκόμενα πρόσωπα ή αναφορά της άρνησης υπογραφής τους) και από εμένα όπως ακολουθεί.

Ο/Η μάρτυρας                                 Ο/Η Δικαστικ__ Επιμελητ____

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αν η  σύνταξη της διαπιστωτικής έκθεσης λάβει χώρα σε εξαιρετέες ημέρες ή ώρες , αναφορά στην παραγγελία του   αριθμού της απόφασης (άδειας) του Ειρηνοδίκη.

Αναφορά αυτής στα έγγραφα που λαμβάνει υπ’ όψη του ο Δικαστικός  Επιμελητής προκειμένου να συντάξει την  διαπιστωτική έκθεση, εκτός αν πρόκειται για επικοινωνία τέκνου κατά την οποία δεν απαιτείται άδεια.